logo  
  
  
`Het NIG-Keurmerk staat voor het rechtvaardig innen van openstaande posten`

Waarom een NIG-Keurmerk?


Door het NIG-Keurmerk is nadrukkelijk een balans gezocht tussen het opleggen van specifieke regels en de vrijheid van het kantoor om bepaalde algemene kwaliteitsprincipes op een bij het kantoor passende manier uit te dragen. 

 

De gekozen uitwerking moet wel de zekerheid bieden aan een cliënt dat de ‘gevraagde’ diensten voldoen aan de kwaliteitseisen en deze moeten toetsbaar zijn.

 

Het NIG-Keurmerk wil met diens ervaring en door middel van tussentijdse controles met betrokken partijen een keurmerk handhaven welke erop toeziet dat elk aangesloten incassobureau zich aan de regels en wetten houdt zoals dat van hem verwacht kan worden.

 

NIG-Keurmerk

Het NIG-Keurmerk is een branche eigen initiatief om incasso-ondernemingen op één lijn te brengen en om duidelijkheid te verschaffen bij de consument middels het NIG-Keurmerk.

 

Bedrijven met een NIG-Keurmerk geven u de garantie dat ze bijvoorbeeld conform de WIK gelden innen en niet meer kosten in rekening brengen dan noodzakelijk en rechtvaardig is. 

 

Een incasso-onderneming welke lid is geworden van het NIG-Keurmerk voldoet aan de eisen van kwaliteit en vakbekwaamheid. ( aanmelden )

 

U weet daarmee dus zeker dat u te maken heeft met een deskundig, professioneel en betrouwbare onderneming. 

 

Heeft uw onderneming het NIG-Keurmerk? 

Incassokosten

Incassokosten zijn kosten die door een schuldeiser gemaakt kunnen worden als een schuldenaar niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting. Als een schuldenaar niet tijdig voldoet aan zijn betalings-verplichting is een schuldeiser genoodzaakt actie te ondernemen. 

 

Die actie kan bestaan uit het zelf aanmanen van de schuldenaar, maar de schuldeiser kan daarvoor ook een derde inschakelen, vaak eerst een incassobureau en als dat niet afdoende is een deurwaarder.

 

Het incassobureau verricht dan werkzaamheden in opdracht van de schuldeiser met als doel het incasseren van het bedrag plus de buiten-gerechtelijke kosten die van toepassing zijn in de minnelijke fase. Lees meer

Incasso Calculator

Het NIG-Keurmerk heeft op basis van het huidige incassostelsel een nieuwe incasso calculator gemaakt. Aangezien het wetsvoorstel van kracht is, kunt u de calculator gebruiken om de huidige tarieven te raadplegen. Nieuwsgierig of de door uw ontvangen incasso klopt? Test de calculator hier.

 

Nieuwe wetgeving per 1 juli 2012
Op 13 maart 2012 is het wetsvoorstel Normering buitengerechtelijke incassokosten door de Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel voegt aan Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering een regeling toe voor incasssokosten. Op 27 maart 2012 is het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten genomen op basis van de mogelijkheid om via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen. Met dit voorstel worden vooral consumenten en eenmanszaken, beter beschermd tegen onredelijke incassokosten. De wet is per 1 juli 2012 van kracht.

Rapport Voorwerk II

Heeft u een vordering met verzuim vóór 1 juli 2012 en vraagt u zichzelf af of het bedrag wat u dient te voldoen correct is?

 

Controleer het online, u vult alleen het bedrag in en uw e-mailadres en de "Rapport voorwerk II Calculator" verzend u een overzichtelijke berekening.

 

Als het bedrag afwijkt, raden wij u aan om bezwaar aan te tekenen voor het verschil. U dient uiteraard wel binnen de in de brief gestelde termijn zorg te dragen voor betaling van de vordering.

 

© nigk.nl