NIGK - NIG Keurmerk NIGK - NIG Keurmerk
logo  
  
  
`Het NIG-Keurmerk staat voor het rechtvaardig innen van openstaande posten`

NIG-Keurmerk


Het NIG-Keurmerk staat voor het rechtvaardig innen van openstaande posten conform de wettelijke richtlijnen. De richtlijnen zijn vastgelegd middels Wet Incassokosten (WIK)  en op vorderingen voor 1 juli 2012 d.m.v. Rapport voorwerk II, in dit rapport is ook een staffel opgenomen.

 

Wet IncassoKosten ( WIK )

 

Op 13 maart 2012 is het wetsvoorstel Normering buitengerechtelijke incassokosten door de Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel voegt aan Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering een regeling toe voor incasssokosten.

 

Op 27 maart 2012 is het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten genomen op basis van de mogelijkheid om via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen.[3] Met dit voorstel worden vooral consumenten en eenmanszaken, beter beschermd tegen onredelijke incassokosten. De wet is per 1 juli 2012 van kracht.

 

In de AMvB wordt de maximale vergoeding vastgesteld voor vorderingen uit overeenkomst. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt.

 

  • Verzuim na 1 juli 2012 voor consumenten: uitsluitend (ongeacht overeenkomst) de wettelijke regeling van 6:96 lid 5BW
  • Verzuim na 1 juli 2012 voor niet-consumenten: contractsafspraken eventueel aangevuld met de wettelijke regeling van 6:96 lid 5BW
 

Over de eerste € 2.500 van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen.
Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%.
Over de volgende € 5.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 5%.
Over de volgende € 190.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 1%.
Over het restant 0,5% met een maximum van € 6775.

 

Daarbij geldt ook een minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten van € 40.

 

 

Rapport voorwerk II

 

  • Let op: Deze regeling is alleen van kracht op vorderingen met verzuim vóór 1 juli 2012
 

De formule die de incassokosten maakte was: hoofdsom + rente = incassokosten

 

Hiervoor is tevens voor uw gemak een calculator ontwikkeld welke u op onze website kan raadplegen. Er wordt in deze berekening verschil gemaakt tussen 'BTW-plichtig' en 'Niet BTW-plichtig'

 

Over de incassokosten mag namelijk alleen BTW in rekening worden gebracht indien de schuldeiser niet BTW-plichtig is. Wanneer de schuldeiser wel BTW-plichtig is kan de aan het incassobureau verschuldigde BTW immers worden verrekend.

 

De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig:

 

  1. onderwijsinstellingen
  2. banken
  3. verzekeringsmaatschappijen
  4. medische beroepen
 

Wanneer voor de schuldeiser het lage BTW-tarief van 6% geldt, ( zoals bij waterbedrijven ) dan kan de schuldeiser de aan het incassobureau verschuldigde BTW ook verrekenen. Dus in het geval van schulden aan een waterbedrijf mag over de incassokosten geen BTW berekend worden

 

De incassobranche is momenteel vaak in het nieuws, dit heeft te maken met de in rekening gebrachte kosten, deze zijn namelijk vaak niet conform rapport voorwerk II.

 

Er zijn een aantal incasso-ondernemingen die boven Rapport voorwerk II nog meer kosten in rekening brengen.

 

Ze geven hier dan een standaard aparte kostenpost op zoals:

 

  • Informatiekosten
  • Dossierkosten
  • Registratiekosten
 

Het NIG-Keurmerk is het niet eens met deze gang van zaken en keurt deze werkwijze dan ook af.

 

NIGK leden kunnen deze kosten dan ook niet in rekening brengen, tenzij er duidelijk gemaakt kan worden, dat deze kosten volledig gerechtvaardigd zijn. De schuldenaar dient daarover dan ook duidelijk te worden geïnformeerd, als dit niet vermeld wordt dan kan hij niet worden verplicht deze kosten te voldoen.

 

Meer over dit gevoelige onderwerp kunt u hier lezen.

 

Indien er een geschil is ontstaan tussen de schuldeiser en schuldenaar dan kan deze worden voorgelegd aan de geschillen commissie (Ook wel bekend als het NIGC) Hierover volgt spoedig meer informatie.

 

Klachtenprocedure 

Een keurmerk heeft geen waarde als niet toegezien wordt op een correcte naleving van de richtlijnen. Het NIG-Keurmerk ziet dan ook toe op de naleving van de richtlijnen. Zie ook het daarvoor bestemde document "Kwaliteitsmanagement 2014" voor meer informatie.

 

Na ontvangst van een klacht wordt de ontvangstbevestiging aan beide partijen verzonden, waarop dan met de betreffende incasso-onderneming contact opgenomen wordt. Indien het om een lid van het NIGK gaat, wordt de klacht door het NIGC ( Nederlands Incasso Geschillen Commissie ) grondig nagetrokken. Als blijkt dat de klacht gegrond is, wordt het incassobureau uitgenodigd om een oplossing aan te dragen.

 

Bij herhaalde klachten kunnen tegen het incassobureau sancties getroffen worden. Die kunnen er zelfs toe leiden dat het lid uiteindelijk uit het NIGK gestoten wordt. Met deze werkwijze is het lidmaatschap van het NIGK een garantie voor de debiteur en diens opdrachtgevers dat de inningen door de leden zo correct mogelijk uitgevoerd worden.

© nigk.nl